Đang tải...
Quảng cáo trược bên trái 1
Tư Vấn
0867812366 (Miss Nhung)
Tư Vấn
0867812366 (Miss Nhung)

Lịch thi - Danh sách sát hạch

Danh sách học viên vắng rớt bàn giao sang cho Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng

http://hoclaixedinhtienhoang.vn/
STT Họ và tên  Năm sinh  Số CMDN/CCCD Nội dung sát hạch lại Hạng
1 Nguyễn Văn An 29/09/1998 036098019386 Hình + Đường B2
2 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 18/03/1988 075088015813 Hình + Đường B2
3 Trần Hoàng Chương 01/07/1972 079072032658 Hình + Đường B2
4 Phạm Văn Mạnh Cường 31/07/1988 075088022126 Mô Phỏng + Hình + Đường B2
5 Nguyễn Văn Cường 10/05/1974 171771804 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
6 Lê Thị Thanh Đa 08/05/1985 271623985 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
7 Nguyễn Văn Quảng Đại 27/10/2000 272897092 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
8 Nguyễn Tiến Danh 19/10/1966 260932492 Hình + Đường B2
9 Mai Thị Anh Đào 30/12/1994 272386721 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
10 Lê Xuân Đạt 02/05/1989 241116116 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
11 Nguyễn Khánh Đạt 20/01/1990 187008343 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
12 Nguyễn Ngọc Điệp 01/01/1978 084078009723 Hình + Đường B2
13 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 25/11/1978 60178008932 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
14 Nguyễn Thế Duẫn 10/07/1975 276009639 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
15 Đào Anh Dũng 14/04/1986 040086023668 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
16 Đinh Ngọc Hoàng Dương 01/05/1991 025091011931 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
17 Lê Ngọc Đại Dương 20/11/2001 272940466 Mô phỏng + Hình + Đường  B2
18 Nguyễn Trịnh Thiện Duyên 19/07/1988 191600426 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
19 Trần Thi Minh Duyên 14/04/2002 036302007630 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
20 Đoàn Thị Thanh Duyên 16/02/1988 042188013271 Hình + Đường B2
21 Nguyễn Ngọc Phương Duyên 29/06/1997 092197003617 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
22 Tống Thị Ngọc  06/09/1974 038174012778 Hình + Đường B2
23 Huỳnh Chí Hải 14/12/2001 206224523 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
24 Phan Thanh Hải  06/04/1991 075091000286 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
25 Nguyễn Văn Hải 31/05/1982 024082020173 Hình + Đường B2
26 Đặng Thị Hiên 19/12/1988 034188018480 Hình + Đường B2
27 Lê Thị Hiền 23/06/1982 031182017435 Hình + Đường B2
28 Nguyễn Văn Hiệp 14/02/1975 075075008331 Hình + Đường B2
29 Đặng Vũ Hiệp 11/01/1982 276041118 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
30 Nguyễn Hoài Hiếu 25/03/1999 07509913193 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
31 Phan Đình Hóa  19/09/1977 183166392 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
32 Nguyễn Thị Thu Hoài 12/02/1983 070783002225 Hình + Đường B2
33 Nguyễn Hồ Minh Hoàng 12/06/1996 075096015161 Hình + Đường B2
34 Phan Thị Hồng 24/09/1978 271353570 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
35 Nguyễn Mạnh Hùng 10/10/1970 272345755 Hình + Đường B2
36 Nguyễn Văn Hùng 09/09/1983 272536272 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
37 Hoàng Thị Hường 27/01/1973 034173010485 Hình + Đường B2
38 Trần Thị Thu Huyền 26/12/1990 271939285 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
39 Nguyễn Văn Khang 23/02/2003 382011416 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
40 Lương Nguyễn Minh Khoa 30/09/2003 075203024777 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
41 Nguyễn Văn Khoát 10/10/1958 034058018523 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
42 Mai Thanh Kiều 18/09/2000 075300004732 Hình + Đường B2
43 Nguyễn Quốc Kỳ 23/03/2004 075204020082 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
44 Nguyễn Tiến Lâm 21/10/2002 272988438 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
45 Lê Thị Lan 08/07/1983 271635636 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
46 Nguyễn Thị Ngọc 24/01/1975 272446946 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
47 Vũ Thị Len 06/06/1986 271734150 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
48 Nguyễn Tiến Linh 13/08/1987 172676119 Hình + Đường B2
49 Nguyễn Tiến Linh 13/08/1987 172676119 Hình + Đường B2
50 Phan Duy Linh 09/09/1981 075081007993 Hình + Đường B2
51 Nguyễn Thị Thanh Loan 20/01/1981 075181001218 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
52 Phan Thành Long 18/08/1983 075086015311 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
53 Lê Hoài Long 22/04/1993 272299825 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
54 Phạm Đình Long 10/07/2000 046200000105 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
55 Trần Lương 26/10/1998 272694361 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
56 Nguyễn Đức Minh 31/10/1993 272283824 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
57 Nhĩn Quay Mỹ 05/01/1980 271422290 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
58 Nguyễn Công Nam 08/01/2000 075200005965 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
59 Đặng Thị Hằng Nga 23/12/1991 068191000900 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
60 Đặng Thị Kim Ngân 04/05/1993 075193005128 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
61 Nguyễn Thị Ngân 01/09/1991 033191004470 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
62 Nguyễn Hữu Nghị 22/07/1989 321335793 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
63 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 14/11/1992 075192013479 Hình + Đường B2
64 Nguyễn Anh Ngọc  08/09/1985 301839575 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
65 Lê Văn Ngon 01/01/1968 270737214 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
66 Nguyễn Thụy Yến Nhi 03/08/1991 079191009639 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
67 Ung Thị Như 14/08/1997 352320536 Hình + Đường B2
68 Lê Hoồng Nhung 08/07/1977 271452749 Hình + Đường B2 
69 Lê Thị Nhung 02/09/1984 001184051574 Hình + Đường B2
70 Nguyễn Minh Nhựt 02/07/1994 341980738 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
71 Trần Thiị Kim Oanh 19/06/1995 225655249 Hình + Đường B2
72 Lê Văn Phát 05/04/2001 272837043 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
73 Nguyễn Văn Phú 11/12/1984 271792553 Hình + Đường B2
74 Nguyễn Đình Phúc 20/10/1990 038090053424 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
75 Phan Thị Phi Phụng 30/07/1993 272153953 Hình + Đường b2
76 Trần Thị Phương 18/04/1980 271529259 Hình + Đường B2
77 Phan Duy Quảng 02/09/1983 272689750 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
78 Trịnh Thị Quế 04/04/1993 272368410 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
79 Phạm Phú Quốc 02/09/1990 060090002208 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
80 Nguyễn Huyền Quy 15/10/1986 272577576 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
81 Phạm Thị Kim Ren 20/08/1975 025327093 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
82 Nguyễn Minh Sang 18/04/1976 300929999 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
83 Huỳnh Đức Thanh Sang 02/10/1996 075096015880 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
84 Nguyễn Thị Sim 10/10/1975 172090085 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
85 Nguyễn Dương Công Sơn 28/07/1995 272545282 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
86 Thái Văn Tạc 02/02/1975 033075000589 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
87 Nguyễn Thành Tâm 01/01/1982 341390545 Hình + Đường B2
88 Huỳnh Thị Hoài Tâm 05/05/1990 075196012009 Hình + Đường B2
89 Lê Thị Tâm 01/01/1973 271871254 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
90 Nguyễn Thanh Tâm 01/01/1992 093092007190 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
91 Trần Bảo Thái 08/08/1983 075083024614 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
92 Nguyễn Ngọc Thắng 28/02/1989 271827615 Hình + Đường B2
93 Đào Xuân Thanh 02/04/1960 042066016125 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
94 Nguyễn Bùi Thép 27/08/1999 040099009473 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
95 Nguyễn Chánh Thi 05/12/1990 089090000297 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
96 Trần Thị Thơ 08/04/1987 281340167 Hình + Đường B2
97 Trương Thị Thoa 12/02/1988 038188027438 Hình + Đường B2
98 Võ Công Thư 06/04/1988 042088000462 Hình + Đường B2
99 Lê Minh Thuận 20/09/1995 272546600 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
100 Lê Thị Thương 21/08/1987 272783154 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
101 Đỗ Quốc Thương 01/06/1989 271810132 Hình + Đường B2
102 Lê Thị Thúy 04/05/1988 271960542 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
103 Lưu Nguyễn Hải Trâm 28/01/2001 272828279 Hình + Đường B2
104 Nguyễn Thị Thu Trang 03/08/1990 030190005385 Hình + Đường B2
105 Võ Đức Trí 09/10/2002 075202001981 Mô phỏng + Hình + Đường  B2
106 Phạm Minh Trí 12/10/2002 272979686 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
107 Trần Thị Diễm Trinh 28/09/1996 272455529 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
108 Trần Đình Trung 20/10/1970 035070007287 Hình + Đường B2
109 Triệu Cẩm 22/09/2000 07530020805 Hình + Đường B2
110 Đặng Thành Tứ 02/06/1981 271697653 Hình + Đường B2
111 Nguyễn Đình Khánh Tuân 14/10/1984 221091793 Hình + Đường B2
112 Đỗ Anh Tuấn 26/10/1984 142276350 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
113 Huỳnh Thanh Tuấn 01/01/1990 385498427 Hình + Đường B2
114 Lê Quang Tùng 20/08/2000 075200004756 Hình + Đường B2
115 Vũ Thanh Tùng 27/05/1987 280880736 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
116 Trần Ngọc Tùng 18/07/1990 272067527 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
117 Lê Xuân Tùy 10/09/1978 272937882 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
118 Nguyễn Thị Đông Uyên 12/12/1968 276029563 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
119 Lê Thị Vân 10/12/1973 271108371 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
120 Nguyễn Văn Viên 06/04/1966 075066014411 Hình + Đường B2
121 Hoàng Văn Việt 02/08/1987 036087000959 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
122 Nguyễn Bá Vĩnh 20/07/1983 040083029694 Hình + Đường B2
123 Nguyễn Danh Vĩnh 07/01/1977 271702121 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
124 Lê Hữu Nguyên 05/07/1974 024178136 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
125 Nguyễn Uyên 07/07/1997 271250231 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
126 Nguyễn Thị Vui 08/04/1983 272647706 Lý thuyết + Hình + Đường  B2
127 Muahammad Ali Bin Ahmad 13/01/1997 079097012459 Lý thuyết + Hình + Đường  C
128 Đoàn Văn An 10/12/1979 044079001646 Lý thuyết + Hình + Đường  C
129 Nguyễn Lê Tuấn Anh 10/01/1996 075096022058 Lý thuyết + Hình + Đường  C
130 Phạm Tuấn Anh 13/05/1992 03402006363 Hình + Đường C
131 Đoàn Tuấn Anh  02/01/1999 040099006514 Hình + Đường C
132 Bùi Xuân 04/09/1986 036086007917 Lý thuyết + Hình + Đường  C
133 Nguyễn Văn Bằng 15/08/1987 186547225 Lý thuyết + Hình + Đường  C
134 Nguyễn Chí Bảo 28/04/2000 089200001090 Hình + Đường C
135 Huỳnh Văn Đậm 20/10/1988 091088003141 Lý thuyết + Hình + Đường  C
136 Nguyễn Minh Đạt 02/02/1996 291196585 Mô phỏng + Hình + Đường  C
137 Hồ Văn Diễn 02/05/1979 044079005612 Lý thuyết + Hình + Đường  C
138 Phan Văn Diện 11/05/1992 145465395 Lý thuyết + Hình + Đường  C
139 Nguyễn Huy Diệu 19/04/1994 187334147 Hình + Đường C
140 Lại Thế Dụ 10/07/1979 042079000267 Lý thuyết + Hình + Đường  C
141 Vũ Văn Đức 22/08/2000 123334859 Hình + Đường C
142 Lê Hồng Đức 14/01/1992 075092002422 Lý thuyết + Hình + Đường  C
143 Phan Anh Dũng 01/12/1988 075088009613 Lý thuyết + Hình + Đường  C
144 Lê Khánh Duy 15/03/1997 272556518 Mô phỏng + Hình + Đường  C
145 Nguyễn Đức Duy 11/12/2000 083200007980 Lý thuyết + Hình + Đường  C
146 Trần Đình Hải 10/10/1990 080090006205 Lý thuyết + Hình + Đường  C
147 Tưởng Thanh Hiến 12/10/1988 205330022 Hình + Đường C
148 Phạm Văn Hiền 08/08/1999 241627841 Lý thuyết + Hình + Đường  C
149 Nguyễn Thanh Hiệp 03/04/1990 271953723 Lý thuyết + Hình + Đường  C
150 Nguyễn Công Đức Hiếu 05/01/1993 272367387 Hình + Đường C
151 Lý Văn Hiếu 15/02/1993 272236642 Lý thuyết + Hình + Đường  C
152 Lâm Trung Hiếu 24/12/1996 272493160 Lý thuyết + Hình + Đường  C
153 Trương Duy Hiếu 18/06/1994 075094022475 Lý thuyết + Hình + Đường  C
154 Đặng Văn Hóa 24/05/1999 04009915589 Lý thuyết + Hình + Đường  C
155 Trịnh Việt Hoàn 26/07/2000 044200000815 Lý thuyết + Hình + Đường  C
156 Lê Văn Hoàng 30/11/1998 062098003302 Lý thuyết + Hình + Đường  C
157 Lê Huy Hoàng 20/09/1996 077096001636 Lý thuyết + Hình + Đường  C
158 Nguyễn Văn Huân 23/08/1986 183936328 Lý thuyết + Hình + Đường  C
159 Ngô Tấn Hùng 16/01/1996 025580202 Lý thuyết + Hình + Đường  C
160 Lê Quang Hưng 17/10/1985 040085018330 Lý thuyết + Hình + Đường  C
161 Lê Khắc Hướng 10/01/1983 038083028301 Lý thuyết + Hình + Đường  C
162 Nguyễn Văn Hữu 08/12/1996 075096014906 Lý thuyết + Hình + Đường  C
163 Nguyễn Đình Đăng Huy 09/03/1997 075097012924 Hình + Đường C
164 Quách Phong Khánh 06/09/1978 360104720 Lý thuyết + Hình + Đường  C
165 Trần Đức Kiên 23/11/1981 272662476 Lý thuyết + Hình + Đường  C
166 Nguyễn Chí Linh 20/10/1991 091091000350 Lý thuyết + Hình + Đường  C
167 Phan Vũ Linh 07/04/1997 044097001245 Hình + Đường C
168 Nguyễn Thành Long 20/11/1993 075099016763  Đường C
169 Nguyễn Công Luận 22/01/1988 194388626 Lý thuyết + Hình + Đường  C
170 Vũ Văn Lưu 29/04/1998 272298679 Lý thuyết + Hình + Đường  C
171 Nguyễn Thanh Minh 25/08/1988 271814386 Lý thuyết + Hình + Đường  C
172 Nguyễn Công Minh 15/01/2000 075200014157 Hình + Đường C
173 Lê Ngọc Nam 10/10/1971 042071010211 Lý thuyết + Hình + Đường  C
174 Nguyễn Thành Nam 01/08/1999 070099010763 Lý thuyết + Hình + Đường  C
175 Lê Viết Nam 11/03/1986 271661542 Lý thuyết + Hình + Đường  C
176 Phạm Văn Nghĩa 02/03/1993 075093025217 Hình + Đường C
177 Nguyễn Tiến Nhân 02/07/1997 272770209 Hình + Đường C
178 Tạ Văn Nhất 20/03/1991 044091011484 Lý thuyết + Hình + Đường  C
179 Vương Đình Nhật 12/101994 042094008585 Hình + Đường C
180 Nguyễn Ngọc Nhì 14/09/1973 271494569 Lý thuyết + Hình + Đường  C
181 Trần Lục Nhuận 15/06/1980 075080001921 Hình + Đường C
182 Trần Thái Nhựt 30/09/1992 272132959 Lý thuyết + Hình + Đường  C
183 Đặng Anh Phi 16/11/1990 075090021570 Lý thuyết + Hình + Đường  C
184 Nguyễn Thanh Phong 16/05/2001 075201017601 Lý thuyết + Hình + Đường  C
185 Nguyễn Thanh Phong 26/06/1979 331125059 Lý thuyết + Hình + Đường  C
186 Lê Mạnh Quang 25/11/1997 187527980 Lý thuyết + Hình + Đường  C
187 Nguyễn Ngọc Qui 08/02/1999 272742940 Lý thuyết + Hình + Đường  C
188 Nguyễn Hữu Sang 01/01/1982 040082036647 Lý thuyết + Hình + Đường  C
189 Trần Công Sang 16/01/1992 075092014636 Lý thuyết + Hình + Đường  C
190 Lê Trường Sơn 26/05/1994 221344217 Lý thuyết + Hình + Đường  C
191 Nguyễn Thanh Sơn 10/10/1987 381623939 Lý thuyết + Hình + Đường  C
192 Nguyễn Thanh Sơn 18/08/1987 096087012726 Lý thuyết + Hình + Đường  C
193 Nguyễn Đăng Sơn 05/05/2000 060200009941 Lý thuyết + Hình + Đường  C
194 Trịnh Ngọc Sơn 11/10/1985 271609431 Hình + Đường C
195 Nguyễn Thành Tài 15/03/1994 075094008778 Lý thuyết + Hình + Đường  C
196 Nguyễn Phát Tài 18/09/1997 152230592 Hình + Đường C
197 Trần Tấn Tài 16/02/1990 272351273 Lý thuyết + Hình + Đường  C
198 Diệp Minh Tâm 10/05/1991 075091019348 Lý thuyết + Hình + Đường  C
199 Huỳnh Ngọc Tân 30/05/1997 321545001 Lý thuyết + Hình + Đường  C
200 Phạm Công Thái 04/09/1988 092088016340 Lý thuyết + Hình + Đường  C
201 Lê Việt Thái 15/12/1994 312272168 Lý thuyết + Hình + Đường  C
202 Nguyễn Văn Thanh 20/09/1997 272677235 Lý thuyết + Hình + Đường  C
203 Phạm Văn Thành 23/01/1981 038084001500 Lý thuyết + Hình + Đường  C
204 Đinh Phương Thành 19/03/2000 079200028886 Lý thuyết + Hình + Đường  C
205 Nguyễn Văn Thiều 24/10/1996 187604808 Lý thuyết + Hình + Đường  C
206 Võ Tấn Thông 01/01/1985 281226697 Lý thuyết + Hình + Đường  C
207 Nguyễn Huy Thông 10/01/1987 240877528 Hình + Đường C
208 Nguyễn Mộng Thúy 01/01/1980 290647065 Lý thuyết + Hình + Đường  C
209 Nguyễn Thị Thủy 03/02/1984 271618595  Mô phỏng + Hình + Đường C
210 Sầm Văn Tiến 25/07/1989 070838023 Lý thuyết + Hình + Đường  C
211 Đỗ Văn Tiến 02/09/1990 162903069  Hình + Đường  C
212 Lê Minh Tiến 19/07/1993 094093007128 Hình + Đường C
213 Trương Văn Tiến 01/01/1983 034083008521 Hình + Đường C
214 Phan Lương Tiến 23/07/1997 068097008783 Lý thuyết + Hình + Đường  C
215 Hồ Ngọc Tính 30/04/1998 215489537 Hình + Đường C
216 Đỗ Trọng Trung 17/07/1997 038097025632 Lý thuyết + Hình + Đường  C
217 Lê Phan Vũ Trường 24/02/1995 075095000235 Hình + Đường C
218 Ngô Út 20/01/1990 271994028 Lý thuyết + Hình + Đường  C
219 Bùi Minh Tuấn 11/06/1973 038073003032 Hình + Đường C
220 Nguyễn Đình Tuấn 31/03/2001 075201020043 Hình + Đường C
221 Trần Văn Tùng 15/07/1991 241165639 Lý thuyết + Hình + Đường  C
222 Trần Công Tường 14/08/1992 250673809 Lý thuyết + Hình + Đường  C
223 Hồ Cún 11/06/1999 272700695 Lý thuyết + Hình + Đường  C
224 Trần Kim Vân 02/01/1990 186860668 Lý thuyết + Hình + Đường  C
225 Võ Văn Vàng  24/06/1985 351784532 Lý thuyết + Hình + Đường  C
226 Nguyễn Quốc Việt 16/03/1960 046060007505 Hình + Đường C
227 Nguyễn Quang Vinh 16/02/1970 034070022920 Mô phỏng + Hình + Đường  C
228 Nguyễn Văn 04/10/1989 381477282 Lý thuyết + Hình + Đường  C

Bài viết liên quan

Scroll To Top